Miljö & Kvalitet

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom kvalitet och miljö, vilket bidragit till att vi har certifierats enligt ISO9001 och ISO14001. Du kan se vårt certifikat här (PDF-fil, kräver Adobe Reader).

Miljöpolicy

FastighetsCompetens skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt, tekniskt och ekonomiskt försvarbart.

Detta innebär för oss att:
- I första hand Samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.
- Öka företagets samlade kunskap och engagera medarbetarna i vårt miljöarbete.
- Välja kemikalier, produkter, metoder, maskiner och utrustning med så liten miljöbelastning som möjligt.
- Ständigt förbättra vår verksamhet.
- Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt.
- Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
- Denna policy skall omvärderas i samband med att ny miljöutredning görs enligt våra rutinbeskrivningar.

Kvalitétspolicy

Vårt kvalitétsarbete skall säkerställa att de uppdrag vi åtar oss uppfyller de krav och förväntningar som ställs på oss som seriös leverantör.

Vi skall stå för:
Rätt kvalitét - Kunnande & Engagemang – Effektivitet

Rätt kvalitet

De uppdrag vi åtagit oss att utföra skall slutföras i överenskommen tid med de krav och förväntningar vi och våra kunder ställt. Våra kunder skall i alla lägen känna sig trygga och se ett väl genomfört uppdrag som en självklarhet.
 

Kunnande och engagemang

Våra kunder skall i alla lägen uppleva oss som kunniga och kompetenta samarbetspartners. Kompetensutveckling och engagemang har högsta prioritet hos oss.

Effektivitet

Vi skall ständigt förbättra våra arbetssätt med hjälp av våra rutinbeskrivningar och mål.
Denna policy skall omvärderas kontinuerligt enligt våra rutinbeskrivningar.